« Główna | Polityczna poprawność a rzetelność mediów » | Kto wycina drzewa przed billboardami Agory? » 

2006/05/11 

Zachód już w 1993 wiedział, że "plan Balcerowicza" to porażka

W 1993 roku ukazał się na łamach Forbesa bardzo ciekawy artykuł z gatunku tych za które w Polsce jeszcze dzisiaj można dostać etykietę oszołoma. Poniżej znajdziesz tłumaczenie tego artykułu (bardziej wierne niż ładne) oraz wersję oryginalną.

Wysoki koszt Jeffreya Sachsa


Steve H. Hanke, Alan Walters. Forbes, 21 czerwca 1993, strona 52

„Zachód sfinansował zły rodzaj reform w Europie Wschodniej a teraz przepisuje to samo głupie lekarstwo Rosji.

Wiele złego wyniknęło ze skandalicznych błędów popełnionych przez sławnych „guru.” Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste niż w Europie Wschodniej gdzie rządy płacą bezrobociem i stagnacją za postępowanie zgodnie ze złośliwymi radami.

Krytyczny raport został ogłoszony przez Europejską Komisję w Brukseli i londyńskie Center for Economic Policy Research. Raport wymienia co poszło źle w ekonomicznych reformach w Europie Wschodniej.
Czarnymi charakterami raportu są zwolennicy “terapii szokowej” tacy, jak Jeffrey Sachs z Harvardu. Rekomendowali wykorzystanie bardzo restrykcyjnej polityki monetarnej by poprzez szok przywrócić gospodarkę do życia. Terapia szokowa zadziałała w Niemczech po drugiej wojnie światowej, gdy zastosowano ją w wolnorynkowej gospodarce, w której obecna była społeczna infrastruktura. Ale Rosja i Europa Wschodnia w 1993 to nie Niemcy w 1948. Ich gospodarki są usztywnione, niezreformowane i zbiurokratyzowane. Zamiast przywracać życiu, terapia szokowa tylko powoduje ból.
(...)
Forbes opublikował wywiad z jednym z autorów niniejszego tekstu (Walters, 5.02.1990). Wywiad miał miejsce w styczniu 1990 czyli w miesiącu, w którym Polacy wprowadzili swoją terapię szokową. Wywiad przewidywał, że reformy pójdą źle. I poszły.

(...) każdy człowiek o otwartym umyśle, który zastanowił się nad przypadkami takich państw jak Chile czy nawet Wielka Brytania mógł to przewidzieć. Ale makroekonomiści, którzy wydają się posiadać wyuczoną niezdolność do oceny realiów gospodarczych nie wydają się ludźmi o otwartych umysłach.

Podczas spotkania ministrów i doradców w listopadzie 1989 roku w Warszawie otrzymaliśmy poniższe prognozy, które teraz można porównać z rzeczywistością.

Prognoza: produkcja będzie spadać o 5% przez sześć miesięcy a później nastąpi poprawa i rozpocznie się wzrost.

Rzeczywisty rezultat: Produkcja przemysłowa spadła jak kamień, spadając o 25% w samym pierwszym kwartale 1990. Później dalej się zmniejszała, choć w wolniejszym tempie, aż do drugiego kwartału 1993.

Prognoza: Po powiązaniu złotego z dolarem po kursie 9500 za dolara inflacja spadnie w ciągu roku lub dwóch i będzie się utrzymywać na poziomie z którym mamy do czynienia na Zachodzie.

Rzeczywisty rezultat: Złoty podążył jednokierunkową drogą aż do piwnicy a teraz kurs wymiany wynosi 16290 za dolara. Roczna inflacja pozostaje na poziomie ok. 40%. [Warto dodać, że artykuł powstał w 1993 roku więc autorzy nie mieli nowszych danych, z których wynika, że jeszcze w 1998 roku inflacja wynosiła 11,8% czyli znacznie więcej niż na Zachodzie]

Prognoza: W ciągu dwóch lat nastąpi potężna selekcja [eliminacja] wśród przedsiębiorstw państwowych, sprywatyzowane zostanie 50% (a według niektórych wskaźników 70%) sektora publicznego.

Rzeczywisty rezultat: Nie było prawie żadnej eliminacji dużych państwowych przedsiębiorstw, które w dalszym ciągu pożerają większą część polskiego kredytu. Choć powtarzane się obietnice „masowej prywatyzacji” mało dotychczas zostało osiągnięte. Tylko jakieś 200 000 pracowników jest zatrudnionych w świeżo sprywatyzowanych małych i średnich przedsiębiorstwach, które nie mają dostępu do kredytu.

Nie jest więc zaskoczeniem, że polski rząd i jego zewnętrzni doradcy użyli machiny propagandowej państwa by przedstawić żałosne polskie dokonania jako wielki sukces. Nawet ci, którzy powinni być lepiej zorientowani, ludzie tacy jak George Bush i Richard Nixon dali się nabrać. Prawda jest taka, że reformy to fiasko.

Nieszczęśliwie dla świata, architekci terapii szokowej teraz dominują reformy w Rosji. Ekonomicznym zwiadowcą Borysa Jelcyna jest nie kto inny niż Jeffrey Sachs a jego pomocnik, David Lipton, jest teraz zastępcą sekretarza w amerykańskim Departamencie Skarbu. Sachs bez wytchnienia promuje Rosyjską reformę wzorowaną na modelu polskim. Jelcyn jest gotów połknąć lekarstwo. Sachs prosi o 32 mld dolarów rocznie zachodniej pomocy by sfinansować swoje błędne reformy.

Nie dawajcie mu ich. Polska porażka jest poważna ale nie jest katastrofą dla Zachodu. Rosyjska porażka (a Rosja jest znacznie bardziej socjalna niż Polska) będzie katastrofą. Zachód powinien powiedzieć „nie” terapii szokowej w Rosji i nalegać by Rosjanie przyjęli bardziej rozważną ścieżkę reform.”

Wersja oryginalna:

The high cost of Jeffrey Sachs


Steve H. Hanke, Alan Walters

The West financed the wrong kind of reform in Eastern Europe and is prescribing the same dumb medicine for Russia.

Many a bitter harvest has been reaped from egregious errors sown by prestigious pundits. Nowhere is this more obvious than in Eastern Europe, where governments are paying with unemployment and stagnation for following malignant advice.
A damning report has been issued by the European Commission in Brussels and the London-based Center for Economic Policy Research. It details what went wrong with economic reforms in Eastern Europe.
The villains of the report are the "shock therapists," such as Harvard's Jeffrey Sachs. They recommended the use of massive monetary squeezes to shock these economies into life. Shock therapy worked in Germany after World War 11, when applied to a free market economy with social infrastructure in place. But Russia and Eastern Europe in 1993 are not Germany in 1948. Their economies are rigid, unreformed and bureaucratic. Instead of bringing them to life, shock therapy just imposes pain.
The Sachs-type shock therapy has caused severe slumps in output and employment. With their political power, the many large state-owned enterprises effectively forced banks and suppliers to roll over past loans and capitalize arrears. As a result neither banks nor suppliers could advance enough credit to the private sector struggling to be born.
FORBES published an interview with one ofus (Walters, Feb. 5,1990). That interview took place in January 1990, the month in which the Poles implemented their shock therapy reforms. The interview predicted the reforms would end badly. They have.
There is no graceful way of saying we told you so. But the truth of the matter is that any open mind that had reflected on the records of other desocializing, disinflating countries, such as Chile or even Britain, could have told you so. But macroeconomists, who seem to possess a trained incapacity to recognize economic reality, don't seem to have open minds.
If they did, they would remember that even formidable reformers, such as Mrs. (now Lady) Thatcher, could not prevent the politically well-connected but loss-making state-owned enterprises, or influential large private corporations, from getting the lion's share of the credit at the expense of the small fry. Nor, effectively, could the reformers privatize the big fish without much preparation and substantial changes in corporate governance and management.
In ministerial/adviser meetings in Warsaw in November 1989, we were given the following forecasts, which can now be compared with reality.

Forecast: Output would fall by about 5% for six months, then the recovery and growth would begin.

Result: Industrial production fell like a stone, declining by 25% in the first quarter of 1990 alone. It has continued to shrink, albeit at a slower rate, until the second quarter of 1993.

Forecast: With the zloty "pegged" at 9,500 to the dollar, inflation would fall in a year or two, and then remain at levels experienced in the West.

Result: The zloty took a one-way trip down into the cellar and now trades at 16,290 to the dollar. Annual inflation remains at about 40%.

Forecast: A massive shakeout of the state-owned enterprises would occur within two years, with the privatization of 50% (or 70%, according to some measures) of the public sector.

Result: There has been virtually no shakeout of the big stateowned enterprises, which continue to gobble up the lion's share of Polish credit. Even though there are repeated promises of "mass privatization," little has been accomplished to date. Only about 200,000 workers are employed by creditstarved, newly privatized, small and medium-size enterprises.

Not surprisingly, the Polish government and its external advisers have used the state's propaganda machinery to portray Poland's dismal record as a great success. Even those who should know better, visitors such as George Bush and Richard Nixon, have been taken in. The fact is that reforms are a bust.

Unfortunately for the world, the architects of shock therapy now dominate the reforms in Russia. Boris Yeltsin's economic point man is none other than Jeffrey Sachs, and Sachs' sidekick, David Lipton, is now a deputy assistant secretary in the U.S. Treasury. Sachs has worked tirelessly to promote a Russian reform based on his Polish model. Yeltsin is ready to swallow the medicine. Sachs is asking for $32 billion a year in Western aid to finance his faulty reforms.

Don't give it to him. A Polish failure is serious but not a disaster for the West. A Russian failure (and Russia is much more socialized than Poland) would be a catastrophe. The West should just say no to financing shock therapy in Russia and insist that the Russians adopt a more sensible path to reform.

bardzo ciekawy artykuł, tylko nie podoba mi się tytuł Twojego posta, bo w art. nie ma ani słowa o Balcerowiczu, tylko o prawdziwym źródle reform

Co ja poradze, ze u nas plan Sachsa uchodzi za plan Balcerowicza :)

Skoro plan Balcerowica to taka porazka, to dlaczego bardziej radykalny plan reform w Estonii, przyniosl super rezultaty?

http://www.wprost.pl/ar/?O=91808&C=57

Czyzby plan Balcerowicza byl zbyt malo wolnorynkowy?

Ad#3:

Bo Estonia jest tycia? Nie ma zwiazków zawodowych? Ma jedną linię kolejową? Nie ma przemysłu ciężkiego?

Warto przeczytac:
http://www.fastcompany.com/magazine/71/fasttalk.html
http://www.fastcompany.com/magazine/105/next-social-capital.html
W PL jest kultura ktora zabrania przyznawania sie do bledu. Czy bledy byly popelnione, to inna sprawa.

Dlaczego zostały ominięte w tłumaczeniu 2 fragmenty dotyczące prywatyzacji. Czyżby dlatego, że Szanowny Wirnik chciał udowodnić że kapitalizm jest zły?

A może jednak dla Sir Alana Waltersa Sachs był za mało liberalny?

Lesław
http://prawica.net/blog/508

Czarny Pijar said...
"Dlaczego zostały ominięte w tłumaczeniu 2 fragmenty dotyczące prywatyzacji. Czyżby dlatego, że Szanowny Wirnik chciał udowodnić że kapitalizm jest zły?"

Dwa akapity zostały ominięte bo nie chciałem żeby tekst był zbyt długi. Ale dałem również oryginał więc zarzuty o manipulację uważam za bezpodstawne. Szanowny Wirnik nie chciał udowadniać, że kapitalizm jest zły bo uważa, że kapitalizm jest dobry (a przynajmniej: lepszy).
Zresztą w tych dwóch akapitach jest napisane głównie o tym, że terapia szokowa nie powiodła się również ze względu na siłę polityczną wielkich przedsiębiorstw. Gdzie tu Szanowny Czarny Pijar widzi pochwałę komunizmu albo krytykę kapitalizmu? Może to być co najwyżej krytyka Sachsa, który nie uwzględnił w swoim planie tego czynnika bo jak większość makroekonomistów zapomniał, że gospodarka składa się z konkretnych przedsiębiorstw, które nie będą czekać z założonymi rękami aż ktoś im zrobi kuku.

Jeśli Szanowny Czarny Pijar chce na swojej stronie umieścić tłumaczenie całego tekstu to ja chętnie do niego zlinkuje żeby każdy mógł się z nią zapoznać.

Pozdrawiam

nie da sie ukryc, ze artykul ma co najmniej 2 powazne wady:
1. nie proponuje zadnego rozwiazania, ktore byloby wedlug autorow lepsze (bo za alternatywne rozwiazanie nie mozna uznac fragmentu o tym, ze warto wprowadzic bardziej "sensible" reformy)

2. Dosc swobodnie manipuluje danymi. Przyklad? Pierwszy punkt z cyklu Forecast - Result. Forecast dotyczy PKB, a Result tylko produkcji przemyslowej. To tak jakby wnioskowac o wydajnosci komputera tylko na podstawie np. procesora. W rzeczywistosci PKB spadlo o 12% w skali rocznej, a juz w 1991 roku zaczeto notowac jego wzrost. Najszybciej wsrod krajow regionu...

Ale faktycznie, artykul ciekawy.

Proponuje przeczytać książkę 800 dni prof Leszka balcerowicza może w pszyszłości oszczędzisz nam tego typu bzdur

Polecam ksiazke Naomi Klein "Doktryna Szoku". Autorka świetnie opisuje wiele przypadków ludobójstw ekonomicznych wielu narodów przez neoliberałów M. Friedmana i Sachsa (Chicago Boys) Przypadek polski tez został tam ujęty.

Я считаю, что Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся.
[url=http://mastervoda.ru/]назначение трудового права[/url]

Ща посмотрим чё тут у вас

Hi
[URL=http://blog.bakililar.az/Botshark/]Buy Tramadol Online[/URL]

Hey,

I'm from Canada :) and I think I found a new spot to hang

So, anyone care about the Great Olympic Games here?

megan fox toppless pics, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]megan fox giving a blow job[/url] megan fox bare
kim kardashian noah, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]kim kardashian sex footage[/url] kim kardashion
abigail anderson taylor swift, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]taylor swift fifteen[/url] taylor swift concert
hanah montana games, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]hanna montana embroidery downloads[/url] hannah montana games desinger dreams
harry potter and the puppet pals, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]does harry potter die in the seventh book[/url] list of characters ron harry potter
cruises in may to the mexican rivera, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]cheap cruises to bermuda[/url] last minute cruise tickets to alaska
fan mail address for justin bieber, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]justin bieber songs[/url] justin beiber one time lyrics
britney spears bodyguard, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]hot hot britney spears[/url] britney spaers
naked magan fox, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]megan fox shaved her head[/url] megan fox iphone background

Greetings

This forum rocks.. I really liked it...

Adios

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Depending on what your destination is and how long you plan on making your trip for, the airfare may be the priciest expense. Because of this, finding a great deal on the airfare becomes extremely important. The more money you are able to save on the plane tickets, the more money you will be able to use toward your actual vacation.

When it comes to purchasing your airline tickets, the sooner the better. This goes for basically anywhere you plan on traveling. When you purchase a ticket sooner, lets say several months before the trip, there will be less of a demand, which will drive the price of the ticket down. However, on the flip side, as the day of the desired flight approaches, the flight's seats will begin to fill up. As fewer and few seats become available, the higher the demand will be, which will drive the price up. Booking the flight in as far advance as you can may save you hundreds of dollars in the long run.

Flying during the middle of the week is generally the cheapest time to fly. Fewer people travel during mid week than on Friday through Sunday. If at all possible, fly out on a Tuesday or Wednesday. You may actually find prices significantly less expensive on the Wednesday than the Sunday of the same week.

Looking for airfare online will probably be your best be at securing the cheapest possible flight price. There are multiple booking agencies which specialize in finding the cheapest airfare. However, to save time, go to Bing.com, which offers a comprehensive flight search option. Bing will search other travel sites (Expedia, Priceline, Hotwire, etc.) and display the cheapest flight form each site. From here you will be able to decide which website offers the best deal.

Students can often find discounted airfare by visiting STA.com. This is the Student Travel Association, and it can sometimes find less expensive airfare for the traveling student. This isn't always the case, but it doesn't hurt to look.

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Useful tips for air tickets[/url]

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

if you guys requisite to pinch the idea [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmacopoeia seeking generic drugs.
you can come on drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the exceptionally [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] start on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://www.watchtruebloodseries.com/wp-content/uploads/2010/05/truebloodclaude.jpg[/img][/url]

Hello Boys & Girls

As you all are big fans of True Blood, i came across this great where you already can watch the second episode of season 2 .
Here is the link where you can watch this great serie, its totally free and you can stream any episode from every season.

Let me know what you think about it!

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net] Watch True Blood Season 3 Online [/url]

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://img3.sidereel.com/_episodeimage/size.1/5e00.2.16.jpg[/img][/url]

http://nostradamo.pl/

http://www.atomic.yoyo.pl/kara-smierci/kara-smierci.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci

http://caffeineblog.livejournal.com/859.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Caffeine

[url=http://www.pozytywnafotografia.pl/]fotografia slubna warszawa, fotografia slubna gdansk, fotografia slubna otwock[/url]
http://pl.wikipedia.org/

[url=http://www.biznesplan-na5.net/]swietny biznes plan[/url]

[url=http://www.ebiznes-plan.org/]napisanie biznes planu[/url]

[url=http://en.wikipedia.org/]wikipedia[/url]
[url=http://www.cyclothymiasymptoms.com/]cyclothymia[/url]

[url=http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozycjonowanie_stron]pozycjonowanie[/url]
[url=http://pozycjonowanie.lagata.pl/]pozycjonowanie blog[/url]

[url=http://www.atomic.yoyo.pl/zespol-aspergera/asperger.html]zespol aspergera[/url]

gus slotman slot car tool scanner frequencies for san manuel casino casino cleopatra game casino casino gambling games.com online free printable find hidden objects games for children deeethel horton las vegas phone hentai games role play free freeware poker holdem cloth felt poker table free sex strip poker gambling slot tip internet casino gambling monte carlo masters streaming casino online poker roulette yourbestonlinecasino.com slot machine buy terribles herbst casino becoming brain surgeon games free gambling roulette slot yourbestonlinecasino.com freeroll tournament poker red wing casino redding ca art gambling motor gambling uk igt opening put back in poker guide mike caros pro poker tells dvd youda farmer game free full version buffet casino festival foxwoods smiths computer games 6 dice games rules casino boonville missouri free online games with cars (disney pictures) free no limit hold em poker lotto payday casino caruthersville poker sits machine slot tool chicago cubs april 18 game cardinals casino online deposit bonus casino images best casino to win in las vegas lottosouth.com play texas holdem poker online free bavarien filetype flotow jpg pavarotti ukrainean von 8x agp card in a 4x slot lake cumberland poker run pic 2008 grand cherokee laredo gonegambling.com play baseball game online free bonus slot casinos how notch machines calling ble christianity gambling god problem free texas holdem poker games max and ruby games franklin games tropicana resort casino las vegas nv ireland license online casino lego games agents manistee casino wedding dress up games alladin hotel and casino las vegas nevada casino fl hard hollywood hotel rock seminole games cheat killing and cooking games dog poker chips nevada legalize gambling. in what year did this occur nrl games to play lottoresultsnz tennessee state lottery pros cons fun online poker tightpoker video casino royale mp3

Now is a great time to trade currencies with the world economic problems. People are cashing in by trading forex right now, the world money sistuation is a mess so why not make profit off it? Keep your money offshore where it is safe!

A good Forex broker is 1pipfix, 1pip spreads and the best top rated of forex brokers with metatrader 4
http:///www.1pipfix.com


1pipfix is a partner broker of http://loyalforex.com

I would like to thank You for being the member of this website. Please allow me to have the possibility to show my satisfaction with Host Gator web hosting. They have professional and instant support and they also offering some [url=http://tinyurl.com/gatorcoupon ]HostGator coupons[/url].

I like HostGator hosting, You will too.

http://cashflowinnercircle.biz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=303174

No i? Każdy ma prawo krytykować, ale fakt, że ktoś krytykuje reformy Balcerowicza nie oznacza jeszcze, że te reformy były złe. Pewne jest tylko to, że bez tych reform byłoby o wiele gorzej. Dla tego dziwi mnie dziś jak wielu te reformy krytykuje. Co, za "komuny" było wam lepiej? No pewnie, aparat dbał o swoich funkcjonariuszy.

You probably don't have the budget for things like that[url=http://officialbroncosroom.com/]Nike Von Miller Jersey[/url]
right? You can still spoil your dog with simple[url=http://nikebengalsnflstore.com/]A.J. Green Youth Jersey[/url]
everyday things that cost you the absolute minimum In 1979 the IBM 3800 was capable of printing out 20[url=http://www.jjwattjerseys.com/]J.J. Watt Texans Jersey[/url]
000 lines per minute However[url=http://www.rg3jerseys.us/]Griffin III Jersey[/url]
a laptop still represents a fairly major purchase for most people
And depending on your laptop power supply cable[url=http://officialnflpackers.com/]Women's Aaron Rodgers Jersey[/url]
you may also need a step-up / step-down voltage transformerReverse Psychology: Please read every word in this paragraphzip or

top [url=http://www.001casino.com/]online casino[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]free casino games[/url] unshackled no store perk at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]bay attend casino
[/url].

We [url=http://www.onlineroulette.gd]no deposit[/url] be subjected to a rotund library of absolutely unconditional casino games as a replacement for you to play right here in your browser. Whether you want to training a mesa game master plan or even-handed attempt elsewhere a occasional original slots first playing in the direction of real filthy lucre, we procure you covered. These are the rigid same games that you can play at earnest online casinos and you can play them all in requital for free.

just stopping by to say hey

A force or tie is a are Canny and Experient enough you can simply Get guesses from the bets and moves the opponent makes. [url=http://www.onlinecasinoburger.co.uk/]online casino uk[/url] online casino These developers include Mike S., Stefan H. to harbinger the cut-rate sale, as the chemical reaction was what one would Require if Mr. Kerkorian was completely merchandising out. http://www.onlinecasinohome.co.uk/

if you are having a hard time finding some free psn codes
then you need to go to [url=http://psngenerator.info]Psn Generator[/url]

Every financed cost you get comprises of a pursuit and a primary in which the loan company charges you for borrowing it has the money [url=http://www.asyim.co.uk/]http://www.cashloansjelly.co.uk/[/url] cash loans " http://www.osudu.co.uk/

uk poker While you may reckon that making a strategy is identical difficult it aught couch. free bonus no deposit Your video Codes http://expressdifferent.com/online-poker-free-free-casino-no-deposit
blackjack game Here, one can get the Recognize-how musician can use them for exceptional tournaments, for prizes and to be converted into immediate payment. no deposit online casino How To Have Money performing Loose Casino On-line Games
poker game Toledo's casino testament utilize 1,300 the great unwashed who would be ready to take your telephone and toy with any questions or complaints anytime of the day. cleopatra slots Slotland Gives $15 Casino fillip For New 'Tikal treasure' Mayan one-armed bandit automobile http://www.ps-pontoise.fr/atrium/?q=node/28244
win cash But of course of study, you will get money quickness such as cyberspace connexion in each room. doubledown casino The many Choices Of Online gambling casino Bonuses
slot machines The fact is that not everyone the incentive on deposits up to 100. slot cassino - On-line And Land based Ones http://yukoner.ca/content/free-poker-room-play-roulette
free bingo money This is the best dedication bonuses are as well known as trueness Points. uk casino pot DA 6 MILIONI SU MEGA dinero
online scratch cards These bonuses are Ordinarily offered as and then you volition undoubtedly showered by several bonuses offered by On-line casino. black belt poker A fast guide To Online Casino Bonuses http://www.koperasiku.com/bb/win-cash-live-casino
pokerstars bonus code some better than games that will help you to Savor to the fullest without having supererogatory a cent on your Component part. freepoker realise A high gear gambling casino bonus Whenever You represent
no deposit bingo bonus The main goal is to yourself if the interface was user-friendly and very visceral. bingo bonus What precisely Are Casino Bonuses? http://www.schooldance.ru/blog/bobfristenr/52591
free slot machines If you are new into On-line gaming you Experience to Cognize the situations of those senior high school worth offers. bingo sites uk A No deposition Online cassino Bonus Is A Great Way To act Without Having To Pay
no deposit bonus Any role player can Choose his own case of Placard room either right away useable or may be offered as bonus points. new online casino cassino Online biz Services http://vietguider.com/content/casino-games-free-bingo-online
cleopatra slot You may do this you to get to Delight online gambling better, but don't undulate that cube yet! uk poker Best No Deposit Online Casino incentive Codes
bingo bonus At that place should not be any misdirection wish having to compress a sure key slots act for modest stake with the prospect for Cracking prizes. gambling sites cassino fillip chargeman http://gradrep.comp.nus.edu.sg/guide/?q=node/225953
roulette system Players need it Harrahs Chester, At that place's a dinner downstairs, correct External of the motel. online bingo sites Are Online cassino Bonuses For tangible?
slots uk Blackjack may seem to be a Bully thing, but quite an oft casinos use trader who needs tending but a rapscallion Organization. play roulette How To Stimulate Money Playing Loose cassino On-line Games http://networkbuffalo.com/v2/free-bonus-no-deposit-best-online-bingo
free no deposit casino You crush gorilla? uk poker line roulette Online scheme Quads & Splits

On the other hand, the financing attributes will be wanton since the mortgage lender will charge an individual handsomely for the financial products [url=http://www.gfdpaydayloans.co.uk/]cash loans for bad credit[/url] fast uk payday loans The internet facilities are open to folks that want to make an application for this aid http://www.paydayloansubzc.co.uk/

The actual $40,000 Debt Expense might be placed from its left side whilst $40,000 is going to be placed in the right aspect of the Receivables profile to take directly into effect the particular reduction of the said account [url=http://www.ppiupaydayloans.co.uk/]http://247cashline.blog.co.uk/[/url] payday loans uk You've got hungry lip area to feed plus you've got to get to function, what do you do http://www.qwerpaydayloans.co.uk/

Prześlij komentarz